"PROJECT PACKSHOT" VERSENY SZABÁLYZATA

A "PROJECT PACKSHOT" VERSENY SZABÁLYZATA

 

 1. Általános rendelkezések

 

  1. Az alábbi szabályok (a továbbiakban: " SZABÁLYOK ") meghatározzák a

"PROJECT PACKSHOT" név alatt futó verseny körülményeit illetve feltételeit (a továbbiakban: " VERSENY ").

  1. A verseny szervezője a Answear.com S.A., amelynek székhelye Krakkóban található, címe: 31-564 Krakkó, Aleja Pokoju 18, mely a Krakkó-Śródmieście-i Kerületi Bíróság XI Kereskedelmi Osztálya által vezetett Nemzeti Bírósági Nyilvántartásba került, az alábbi számon: 0000816066 , CÉGJEGYZÉKSZÁM 122515020, ADÓSZÁM: 6793080390, részvénytőke 767 450,00 PLN (a továbbiakban: " SZERVEZŐ ").
  2. A verseny Magyarországon kerül lebonyolításra.
  3. A verseny 2020.08.24-től 12:00 órától, 2020.11.19-ig 23:59-ig tart.
  4. A versennyel kapcsolatos információk a verseny oldalán lesznek közzétéve a következő címen: https://packshot.answear.hu/ (a továbbiakban: "VERSENY OLDAL")
  5. A verseny résztvevője (a továbbiakban: " RÉSZTVEVŐ") csak olyan természetes személy lehet, aki:
   1. legkésőbb a versenybe való belépés napján betöltötte a 18. életévét,
   2. Magyarországon bejelentetett lakóhellyel rendelkezik,,
   3. illetve teljesíti a jelen Szabályzatba foglalt Versenyen való részvétel feltételeit.

A Versenyben a Szervező és/vagy a Szervező megbízottjai, dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

  1. A Szervező Versenybizottságot nevez ki (a továbbiakban: "BIZOTTSÁG"), amely kiválasztja a II. Szakaszba jutó embereket, illetve a Verseny II. Szakaszának nyerteseit. A bizottság a következő személyekből áll: Maróy Krisztina, Pintér Judit, Sebó Krisztián
  2. A Verseny két szakaszból áll:
  1. Szakasz I - 2020.08.24 12:00 órától 2020.09.21 23:59-ig terjedő időszak a Szabályzat 2.2-es pontjában meghatározott Pályázatok beküldéséből áll, és 5 olyan személy kiválasztása a célja, akik továbbjutnak és részt vehetnek a Verseny II-es Szakaszában.
  2. Szakasz II - 2020.10.13 12:00 órától 2020.11.13 23:59 -ig terjedő időszak, a Szabályzat 4.2-es pontjában meghatározott Versenyfeladat teljesítéséből áll. 

 

 1. A VERSENYRE TÖRTÉNŐ PÁLYÁZÁS
  1. A versenyen való részvétel feltételei, a jelen szabályzatban szereplő további rendelkezéseket is figyelembe véve, a következők:
  1. a Verseny honlapján található nevezési űrlap helyes kitöltése: a Résztvevő személyes adatainak megadása: név, e-mail cím, levelezési cím, kapcsolattartásra szolgáló telefonszám, a Szabályzat elfogadása, hozzájárulás a Verseny lebonyolítása érdekében történő személyes adatok feldolgozásához;
  2. 2020.08.24-től 12:00 órától kezdve 2020.09.21-ig 23:59-óráig, a Verseny Honlapján található pályázati űrlapon keresztül legalább három, a Résztvevő által választott fotó beküldése, melyek az alábbit mutatják be: Packshot (termékfokuszált megjelenítés körítés nélkül) termék kompozíciókat modellek részvétele nélkül vagy a kiegészítők modelleken történő bemutatását (a továbbiakban: " Versenymű”), ahol:
   1. először a Bizottság a packshot kompozíciókat bemutató Versenyműveket vizsgálja meg;
   2. A Versenyművek nem tartalmazhatnak egyetlen cégekhez kapcsolódó reklámszöveget sem, kivéve a Szervezővel vagy az általa kínált termékekkel kapcsolatos hirdetési tartalmakat;
   3. A Versenyművek nem lehetnek vulgárisak, nem tartalmazhatnak sértő, a közerkölccsel illetve a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes szövegeket.
   4. A Versenybe nevezett Versenyműveket az I-es Szakasz Résztvevőjétől eltérő személy is készítheti, kiváltképpen az I-es szakasz Résztvevője a packshot kompozíció, illetve egyéb beállítási feladatok megvalósításához igénybe veheti hivatásos fotós segítségét, ugyanakkor az I-es Szakasz Résztvevője kell hogy a képeken bemutatott packshot kompozíció és ruházati stílus szerzője illetve ötletgazdája legyen.
  1. A fenti, 2.1. pontban említett feltételek teljesítése, a Résztvevő hivatalos nevezését jelenti a Versenyre (a továbbiakban: " NEVEZÉS ").  A Nevezés beküldésével a Résztvevő igazolja, hogy megismerte a Szabályzatot, elfogadja azt, és a Szabályzatban meghatározott feltételekkel kíván részt venni a Versenyen, továbbá hozzájárul a Verseny során megadott személyes adatainak a Szervező általi kezeléséhez a Versenyben való részvétel céljából.
  2. A Résztvevő többször is Nevezhet különböző Versenyművekkel, azonban csak egy versenyműve juthat a verseny II-es Szakaszába. 
  3. A Nevezés beküldésével a Résztvevő kijelenti, hogy:
  1. rendelkezik a Versenymű szerzői jogával és hogy jogosult a Versenymű Versenybe való nevezésére, illetve a Szabályzatban meghatározottak szerint hozzájárul írásban tett nyilatkozatával, hogy a Szervező a művet a verseny során felhasználhatja.
  2. megszerezte azoknak a személyeknek a beleegyezését, akiknek képei a Versenyműben megjelennek, hogy azokat a jelen Szabályzatban meghatározott módon felhasználja;
  3. A Nevezés nem sérti harmadik személyek jogait, ebből kifolyólag harmadik fél nem lép fel a Szervezővel szemben, amikor a Szervező a Versenymunkákat a jelen Szabályzatban meghatározott módon használja fel;
  1. Abban az esetben ha valamely szervezet fellép a Szervezővel szemben képek felhasználására hivatkozva vagy a szerzői jogokat illetően amennyiben a Szervező a Versenyműveket a jelen Szabályzatban meghatározott módon használta fel, a Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy minden tőle telhetőt megtesz a Szervező felelősség alóli mentesítése érdekében, továbbá a károk saját hatáskörben való fedezésére illetve abban az esetben ha ezeket a Szervező térítette meg, vagy annak döntése alapján visszamenőleg megtéríti a Szervező számára az esetlegesen kifizetett kötelezettségeket illetve az esetlegesen ezzel kapcsolatos károkat.
  2. A Résztvevő beleegyezik abba, hogy a Szervező a Versenyműveket a Verseny honlapján közzé tegye a Verseny időszaka alatt, illetve annak lejártát követően archiválja, mindemellett a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy csak a kiválasztott Versenyműveket jelenítse meg a verseny Honlapján, vagy hogy ne jelenítse meg a Versenyműveket a Verseny Honlapján.

 

 1.  A verseny II. Szakaszára való bejutás feltételei
  1. 2020.09.27-ig 23:59-ig a Bizottság értékeli a verseny I-es Szakaszában benyújtott Versenyműveket, és a Bizottság véleménye szerinti legjobb 5 Versenyművet kiválasztja. A Bizottság által kiválasztott Versenyművek szerzői a Verseny II-es Szakaszába jutnak (5 Résztvevő).
  2. A Versenyművek értékelésekor a Bizottság a következőket veszi figyelembe:
 • kreativitást és találékonyságot a kompozíció / beállítás kialakításakor,
 • a kompozíció / beállítás esztétikáját,
 • a jelenlegi trendek ismeretét,
 • a kompozíció / beállítás eredetiségét.
  1. A Bizottság  saját hatáskörében dönthet, döntése nem felülbírálható. A döntéshozatalát követően a Szervező, a kiválasztott Résztvevőket a Résztvevő által a Nevezéskor megadott e-mail címen keresztül tájékoztatja a verseny II. Szakaszába való bejutásról. A II-es Szakaszba való bejutással kapcsolatos információkkal együtt, a Szervező tájékoztatja a a verseny második szakaszába jutott Résztvevőket a Szabályzat 5.8. pontjában meghatározott adatok továbbításának kötelezettségéről.
  2. A 3.4-es pontban meghatározott értesítéstől számított három napon belül a verseny II-es Szakaszába jutó Résztvevője köteles e-mailen keresztül levelezéssel megerősíteni a Verseny II Szakaszában való részvételi szándékát, továbbá az 5.8-as pontban meghatározott adó elszámolásához szükséges, kitöltött és aláírt nyomtatványt továbbítani a Szervező által megadott címre. A bescennelt űrlapot e-mailben, míg az eredeti űrlapot postai úton kell elküldeni a 8.1. pontban megadott címre Szervezők felé.
  3. Ha a Szervező a 3.4. pontban meghatározott határidőn belül nem kap e-mailben megerősítést a kiválasztott Résztvevőtől a verseny II-es Szakaszában való részvételi szándékáról, illetve nem kapja meg bescennelve a verseny űrlapot, akkor elveszíti a Verseny II-es Szakaszában való részvételhez való jogát. A Szervezőnek egyidejűleg jogában áll a tartaléklistán szereplő következő Résztvevővel felvenni a kapcsolatot, aki így a Verseny II-es Szakaszában jogosult lesz a részvételre. 

 

 1. a VERSENY II-es SZAKASZÁNAK lefutása
  1. A Verseny II-es Szakaszának megkezdése előtt, a II. szakaszba jutott Résztvevők számára kiküldésre kerül egy három termékből álló készlet - Swarosvski márkájú ékszer (a továbbiakban: "TERMÉKEK"), amely a 4.2. pontban meghatározott versenyfeladat elvégzéséhez szükséges.
  2. A Verseny II-es Szakaszában a Résztvevő feladata, hogy a 2020.10.13-től 2020.11.13-ig terjedő időszakban a következő feladatokat elvégezze:
  1. legalább három különböző kompozíciót elkészítsen (továbbiakban: „KOMPOZÍCIÓK”) a Termékek felhasználásával, úgy hogy:
   1. a Résztvevőnek elküldött összes Termék bemutatásra kerüljön a Kompozíciókban;
   2. mindegyik Termék szerepeljen legalább az egyik Kompozícióban;
   3. a Kompozíció egy vagy több Terméket is bemutathat;
   4. a Kompozíciókban nem használható fel más olyan ruházati, cipő vagy kiegészítő termék ahol a terméken egyértelműen látható a logó;
   5. a Termékek bármilyen módon bemutathatók a Kompozíciókban, különösképpen: levegőben lógva, vagy más tárgyon felfüggesztve, sík felületre helyezve, emberen illetve állaton bemutatva;
  2. legalább három fotó küldése a Szervezők felé, három különböző Kompozíciót bemutatva (a továbbiakban: "KOMPOZÍCIÓS FOTÓK"), ahol:
   1. A Kompozíciós fotókat a II-es Szakaszban Résztvevőtől eltérő személy is készítheti, azaz a Résztvevő igénybe veheti fotós segítségét a Kompozíció elkészítésekor, ugyanakkor a Kompozíció beállítójának és ötletgazdájának (ötlet, kiegészítők kiválasztása, termékek kombinációja) a II-es Szakaszban Résztvevő személy kell hogy legyen.
   2. A Kompozíciós fotókat JPG-ben kell elküldeni, jó minőségben - legalább 300 dpi;
   3. A Kompozíciós fotókat a rendszeren keresztül kell küldeni, amelyhez az adatok külön-külön kerülnek elküldésre minden II. Szakaszban Résztvevő személynek e-mailben;
  1. A Kompozíciós fotók Szervezőkhöz való elküldésével a Résztvevő -nyilatkozik hogy:  
  1. Ő a Kompozíció kitalálója és ötletgazdája, rendelkezik a szerzői jogokkal illetve egyéb kapcsolódó jogokkal, és ezeket a jogokat semmilyen módon nem korlátozzák és nem terhelik harmadik fél jogai;
  2. megszerezte azoknak a személyeknek a beleegyezését, akiknek képei a Kompozíciós Fotókon megjelennek, hogy azokat a jelen Szabályzatban meghatározott módon felhasználja;
  3. rendelkezik a Kompozíciós Fotókhoz kapcsolódó szerzői jogokkal illetve a Kompozíciós Fotókhoz fűződő személyes tulajdonjogok gyakorlásához szükséges engedéllyel a következő területeken: a Szabályzatban meghatározottak szerint, kifejezett nyilatkozatot tesz arról, hogy  Kompozíciós Fotók felhasználási jogát a Szervező részére átruházza, valamint a garantált nyereményt egyben felhasználási díjnak tekinti.
  4. a Kompozíciós Fotó, illetve a Kompozíció versenyre való benevezése nem sérti harmadik fél jogát, és egyetlen harmadik fél sem lép fel a Szervezővel szemben a Kompozíciós Fotó illetve Kompozíció, a Szervező a által jelen Szabályzatban meghatározott módon való felhasználásával kapcsolatban.
  1. Abban az esetben ha valamely szervezet fellép a Szervezővel szemben a képek felhasználására hivatkozva vagy a szerzői jogokat illetően amennyiben a Szervező a Kompozíciós Fotókat vagy a Kompozíciókat a jelen Szabályzatban meghatározott módon használta fel, a Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy minden tőle telhetőt megtesz a Szervező felelősség alóli mentesítése érdekében, továbbá a károk saját hatáskörben való fedezésére illetve abban az esetben ha ezeket a Szervező térítette meg, vagy annak döntése alapján visszamenőleg megtéríti a Szervező számára az esetlegesen kifizetett kötelezettségeket illetve az esetlegesen ezzel kapcsolatos károkat.
  2. Azon Résztvevő, aki visszalép a Verseny II. Szakaszában való részvételtől, vagy a Versenyfeladatot a 2-es bekezdésben meghatározott határidőn belül részben vagy egészben nem teljesíti, azonnal de legkésőbb a Verseny II. Szakaszából való kilépésétől számított 7 napon belül továbbá a Versenyfeladat elvégzésére kijelölt határidő lejártával, köteles a Termékeket a Szervező részére saját költségén visszaküldeni. 

 

 1. A VERSENY NYERTESEI ÉS A DÍJAK
  1. A Verseny II. Szakaszának lejárta után, a Bizottság értékeli a benyújtott Kompozíciókat, és kiválasztja a Verseny három győztesét - a legérdekesebb Kompozíciók kitalálóit, illetve odaítéli nekik az I, II. és III helyezettet.
  2. A Kompozíciók értékelésekor a Bizottság a következőket veszi figyelembe:
   1. a kreativitást és találékonyságot a Kompozíció kialakításakor,
   2. a Kompozíció esztétikáját;
   3. a kompozíció eredetiségét,
   4. az aktuális trendek ismeretét;
  3. A Verseny nyerteseinek listája (keresztnév, vezetéknév) 2020.11.19. 23:59-ig közzétételre kerül a verseny Honlapján, a nyertes Kompozíciók Fotóival együtt.
  4. A Versenyen a következő nyeremények várhatók (a továbbiakban: "Nyeremények"):
   1. az I. helyezett főnyereménye:
 • 100 000 forint értékű Answear.hu vásárlási utalvány
   1. a II. és III. helyezett nyereménye - 50 000 forint értékű Answear.hu vásárlási utalvány garantált nyeremények a verseny II. Szakaszának minden résztvevője számára - Swarovski márkájú Termékek, bruttó 105 630 HUF* értékben, az 5.5-ös pont kikötéseinek figyelembevételével. (*A termékcsoport értéke bruttó 1327 PLN alapulvételével, a Magyar Nemzeti Bank 2020. 08. 18. napi deviza középárfolyamán került meghatározásra, és 27% hozzáadott Áfát tartalmaz.)
  1. A Verseny II. Szakaszában való részvételért járó garantált nyeremény odaítélésének feltétele, hogy a Résztvevő a verseny minden feladatát teljesítse melyről szó van a 4.2-es pontban. A garantált nyeremény nem kerül odaítélésre, amennyiben a 4.5-ös pontban leírt helyzet áll fenn. A Verseny II. szakaszában résztvevők részére biztosított garantált nyeremény magába foglalja a kompoziciók mint művek felhasználása után fizetendő felhasználási díjat.
  2. Azok a Résztvevők, akik jogosultságot szereznek bármelyik Nyereményre, az alábbi megnevezést kapják a továbbiakban: „JOGOSULTAK”.
  3. A garantált nyeremény, valamint a nyeremény utáni jövedelemadó megfizetése a Szervezőt terheli.
  4. A Nyeremények után a Résztvevőt terhelő 11,11% -os jövedelem adó megfizetését a Szervező a hatályos lengyel jogszabályok szerint fizeti meg az illetékes lengyel adóhatóságnak.
  5. Tekintettel arra, hogy a Szervezőa Verseny Nyereménye után köteles személyeket terhelő jövedelemadó fizetésére, a Résztvevő köteles a Szervezőnek az adó elszámolásához szükséges adatokat megadni. A Résztvevő köteles kitölteni az űrlapot az adó elszámolásához szükséges adatokkal, és a kitöltött nyomtatványt eljuttatni a Szervező által megadott címre a Nyeremény kiosztása előtt.
  6. A Nyeremény odaítéléséről, a Szervező a Jogosultat a Jogosult által Nevezéskor megadott email címen keresztül értesíti. A Nyeremény odaítélésével kapcsolatos információval együtt a Szervező tájékoztatja a Jogosultat azon kötelezettségéről is, miszerint az 5.9 pontban leírtak alapján az adó elszámolásához szükséges adatokat továbbítania kell a Szervező részére.
  7. A II. Szakasz Résztvevői a II. szakaszra való felhívástól számított 7 napon belül kötelesek elküldeni a Szervezőnek az 5.9 pontban hivatkozott kitöltött űrlapot.
  8. Abban az esetben ha a Verseny Jogosultja olyan személy, aki nem felel meg a Szabályzatban leírt feltételeknek, akkor elveszíti a Nyeremény átvételének jogát.
  9. A Verseny Nyereményei postai úton vagy futárszolgálattal kerülnek kiküldésre a Jogosultakhoz a Jogosultak által megadott címre, azzal a kikötéssel, hogy a Nyereményeket a Szervező saját költségén csak Magyarország területén küldi ki. Amennyiben a Nyertes Magyarország területén kívüli szállítási címet ad meg, a Szervezőnek jogában áll visszatartani a Nyeremény kiküldését addig, amíg a Jogosult a Magyarország területén kívül eső szállítás költségét meg nem téríti a Szervező részére.

 

 1. SZERZŐI JOGOK

 

  1. A Szervező minden Jogosulttól fizetési kötelezettség nélkül, pusztán a nyújtott Nyereményért cserébe, földrajzi és időbeli korlátozás nélkül, kizárólagos szerzői jogot szerez – melynek fejében kerül megfizetésre a felhasználási díj -  a Kompozícióra illetve a Kompozíciós Fotókra az alábbi felhasználási területeken:
   1. megőrzés és sokszorosítás területén - az alkotás másolatának készítése bármilyen technikailag lehetséges formában illetve reprodukciója bármilyen technikával, tetszőleges számú példányban így kiváltképpen digitális, nyomtatott, reprográfiai illetve mágneses felvétel formájában.
   2. az alkotás forgalomba hozatala, kölcsönzése vagy az alkotás bérbeadása, 
   3. a Kompozíciót ábrázoló fotók egészének vagy egyes elemeinek felhasználása bármilyen reklámanyag létrehozása illetve reklámanyagok részekénti felhasználása céljából, megőrzésük, a fentebb említett sokszorosítási technikák, forgalomba hozataluk, bérbeadásuk, kölcsönzésük által, illetve nyilvános közzétételük által, úgy hogy azokhoz bárki hozzáférjen a választott helyen és időben.
   4. mentés számítógépre,
   5. terjesztés és megosztás Interneten, sajtóban vagy televízióban.
  2. A Jogosult lehetővé teszi a Kompozícióhoz illetve a Kompozíciós Fotókhoz kapcsolódó szerzői jogok gyakorlását a 6.1. pontban, fentebb említett felhasználási területeken, valamint azt is, hogy a Szervező harmadik fél számára engedélyt adjon az Alkotással kapcsolatos jogok gyakorlására.
  3. A Jogosult felhatalmazza a Szervezőt arra, hogy nevében a Szervező a Kompozícióhoz és a Kompozíciós Fotókhoz fűződő személyes szerzői jogokat gyakorolja, illetve harmadik félnek ilyen felhatalmazást adjon.
  4. A Jogosult vállalja, hogy semmilyen követelést nem nyújt be a Verseny Szervezőjével szemben arra hivatkozva, hogy a Szervező a beküldött verseny Nevezéseket, Kompozíciókat illetve Kompozíciós Fotókat a jelen Szabályzatban meghatározott módon használja.
  5. A Szervező, a Kompozíciós Fotókhoz illetve a Kompozíciókhoz megszerzett szerzői jogát harmadik feleknek átadhatja és licencet adhat harmadik feleknek a Kompozíciós Fotókhoz illetve Kompozíciókhoz, a Jogosult hozzájárulása nélkül, melyhez a Jogosult hozzájárul.
  6. A Jogosult tudomásul veszi, hogy a Kompozíciós Fotók elsősorban a Swarovski márka közösségi médiájában lesznek publikálva.
  7. A Jogosult tudomásul veszi, hogy az általa a Versenybe nevezett Kompozíciós Fotói közül, a Bizottság által választott legalább egy Kompozíciós Fotó a Glamour magazinban kerülhet publikálásra.

 

 1. Személyes adatok
  1. A Versenyen Résztvevők személyes adatainak kezelője a Szervező. Kapcsolatfelvétel az Adminisztrátorral: iod@answear.com illetve Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakkó.
  2. A verseny során kezelt adatok: a Résztvevő neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, illetve a második etapban a személyi jövedelem adóval kapcsolatos nyilatkozatát, a résztvevő adóazonosítóját, anyja nevét.
  3. A Résztvevők személyes adatai a Verseny lebonyolítása, a Jogosultak kiválasztása, a Jogosultak Nyereményének átadása, továbbá az odaítélt nyereményekkel kapcsolatos adózási kötelezettségek teljesítése céljából kerülnek feldolgozásra.
  4. A személyes adatok feldolgozásának alapjai a következők: az adminisztrátor jogos érdeke a Verseny lebonyolítása érdekében, a Jogosultak kiválasztása, a követelések vizsgálata vagy a követelésekkel szembeni védelem.
  5. Az adatok megadása kötelező.
  6. A Résztvevőknek joguk van: hozzáférni az adatokhoz és frissíteni azokat, korlátozni a feldolgozást, kérni az adatok törlését és tiltakozni az adatfeldolgozás ellen.
  7. Az adatok a Verseny időtartama alatt illetve a jogi kötelezettségek teljesítése céljából kerülnek tárolásra, ideértve az adófizetési kötelezettségeket is, ugyanakkor legfeljebb öt évig attól a naptól számítva, amikor az Adminisztrátor teljesíti az Adminisztrátorra háruló jogi kötelezettségeket.
  8. Amennyiben a Résztvevő úgy ítéli meg, hogy adatait jogellenesen dolgozzák fel, akkor joga van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 

 1. Záró rendelkezések:
  1. A promóciós és hirdetési anyagokban szereplő, a Versennyel kapcsolatos összes információ csak tájékoztató jellegű, a Résztvevők illetve a Szervezők jogainak körét jelen Szabályzat határozza meg.
  2. A Résztvevő a Verseny lebonyolításának módjáról panaszt nyújthat be. Panaszok a Szervező által a panasz kézhezvételétől számított 14 napon belül kerülnek kivizsgálásra.
  3. A Verseny lebonyolításával, szabályaival illetve bármilyen más, a Versennyel összefüggésben lévő dologgal kapcsolatban panaszt vagy reklamációt a Szervezőnél lehet tenni, a következő email címen keresztül: krisztian.sebo@answear.hu
  4. A panasznak tartalmaznia kell a Résztvevő keresztnevét, vezetéknevét és címét, valamint a panasztétel okát és a Szervező eljárási módját is. A panaszt a Szervező székhelyének címére is el lehet küldeni.
  5. A panaszt benyújtó személy a panaszban megadott címre küldött ajánlott levélben értesül a panasz elbírálásáról. A Szervező továbbá telefonon vagy e-mailben is tájékoztathat a panasz elbírálásáról.
  6. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Verseny során a Szabályzatot módosítsa, amennyiben az a Verseny célját indokolja, és nem érinti hátrányosan a Versenyen való részvétel feltételeit, azaz a Szabályzat módosítása nem korlátozhatja a Résztvevők által már megszerzett jogokat. A Szabályzat változásai az Oldalon való közzétételük napjától lépnek hatályba. 
  7. A Versenyen való részvétellel a Résztvevő elismeri, hogy a Versenyen való részvételt a Szabályzatban meghatározott feltételekkel vállalja.