Ajándékkártya szabályzat üzleti ügyfeleknek

AZ ANSWEAR AJÁNDÉKKÁRTYÁK MEGRENDELÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI – VÁLLALKOZÓKNAK
§ 1
A jelen Szabályzatban használt kifejezések:
1.  AJÁNDÉKKÁRTYA KIADÓ (KÁRTYAKIBOCSÁTÓ) – Answear.com S.A., székhely: 31-564 Krakkó, Aleja Pokoju 18, a Vállalkozók Országos Bírósági Nyilvántartásába a Krakkó-Belvárosi Kerületi Bíróság XII. Gazdasági Osztálya által KRS 0000816066 számmal bejegyezve, REGON szám: 122515020, adószám: 6793080390, jegyzett tőke: 949.057,75 PLN.
2. AJÁNDÉKKÁRTYA (KÁRTYA) - a Kártyakibocsátó által generált utalvány elektronikus formája (szám- és betűkód vagy csak számkód formájában), amely feljogosítja a Felhasználóját, hogy az adott Ajándékkártyához rendelt pénzösszeget a www.answear.hu cím alatt működő webáruházban található árukra váltsa, meghatározott lejárati dátummal, a Kártya értékére vonatkozó elektronikusan hozzárendelt információval. Az Ajándékkártya a hatályos jogszabályok értelmében nem fizetőeszköz, nem minősül elektronikus pénzeszköznek.
2. ANSWEAR ÁRUHÁZ - a www.answear.hu oldalon működő webáruház, amely lehetővé teszi az Ajándékkártya használatát, az Ajándékkártya állapotának és Egyenlegének ellenőrzését.
3. ÜGYFÉL - az Answear Áruház felhasználója, aki Ajándékkártyát vásárol a Kártyakibocsátótól,
5. FELHASZNÁLÓ - az Answear Áruház azon ügyfele, aki az Ajándékkártyát rendeltetésszerűen és a jelen Szabályzatból eredő mértékben használja fel,
6. EGYENLEG - az Ajándékkártyához rendelt összeg, amelyet a Felhasználó az adott Ajándékkártyával levásárolhat az ANSWEAR Áruházban kapható termékek megvásárlásával.
7. TRANZAKCIÓ - az Ajándékkártya felhasználásával végrehajtott művelet, amely az Ajándékkártyához rendelt Egyenleg Answear Áruházban vásárolt árukra történő beváltásából áll, és melynek során a felhasználandó Egyenleg összege csökkentésre kerül a Felhasználó által vásárolt áru értékének megfelelő összeggel.
§ 2
1. Az Ügyfél Ajándékkártyát úgy vásárolhat, hogy felveszi a kapcsolatot a Kártyakibocsátó Ügyfélszolgálati Irodájával, meghatározva a tranzakció feltételeit, így különösen az Ajándékkártyák számát, az egyenként felhasználandó Egyenleget és a fizetési feltételeket.
2. A Felhasználó az alábbiakat követően kapja meg az Ajándékkártyát:
a) az Ajándékkártyákra vonatkozó, aláírt megrendelőlap kitöltése és a Kártyakibocsátó részére történő elküldése,
b) a felhasználható Egyenlegnek megfelelő összeg befizetése. Az Egyenleg értékének kifizetése csak a Kártyakibocsátó által megjelölt fizetési csatornán keresztül történhet.
c) az Ügyfél jogosult az Ajándékkártyát bármely általa választott természetes személyre - Ajándékkártya-felhasználónak - átruházni.
3. A Kártyakibocsátó az írásban vagy elektronikus formában leadott megrendelésnek megfelelő összegű és értékű Ajándékkártyát bocsát az Ügyfél rendelkezésére.
4. Az Ajándékkártyák kifizetését követően a Kártyakibocsátó megfelelő számviteli bizonylatot állít ki az Ügyfél részére.
5. Az Ajándékkártyák a megrendelésben megadott e-mail címre, titkosított fájlban kerülnek kézbesítésre. A fájlhoz tartozó jelszó az Ügyféllel egyeztetett kommunikációs csatornán keresztül lesz elküldve.
6. Az Ajándékkártya 12 teljes hónapig érvényes.
§ 3
1. Az Ajándékkártyák numerikus betűs kódok vagy csak numerikus kódok, amelyek az Egyenleg elektronikus hordozói.
2. Az Ajándékkártya kizárólag Tranzakció lebonyolítására szolgál.
§ 4
1. A Kártyakibocsátó nem felel az Ajándékkártya beváltásának meghiúsulásából eredő következményekért, ha arra a Kártyakibocsátón kívüli okok miatt kerül sor, különös tekintettel az Ajándékkártya lejárati idejének lejártára, vagy az ANSWEAR áruházban kínált termékek árához képest túl alacsony Egyenlegre vonatkozóan.
2. A Kártyakibocsátó nem részese a Felhasználó és az Ügyfél közötti jogviszonynak.
§ 5
1. Az Ajándékkártyák sem részben, sem egészben nem válthatók be készpénzre.
2. Az Ajándékkártya Felhasználója az Ajándékkártyát annak érvényességi ideje alatt többször is felhasználhatja, amíg az Egyenleg el nem fogy. Ha a Tranzakció értéke magasabb, mint a felhasználható Egyenleg összege, a Felhasználó a teljes Egyenleget elhasználja, az alábbi, 7. pont rendelkezéseinek betartásával.
3. A Kártyakibocsátó az Ügyfél vagy az Ajándékkártya Felhasználó érdekeinek védelme érdekében fenntartja az Ajándékkártya használatának ideiglenesen letiltásának jogát.
4. A Felhasználó az Ajándékkártyát az egyedi Ajándékkártya kód megadásával váltja be az Ajándékkártyák felhasználására egyértelműen megjelölt helyen - "Ajándékkártya". Az Ügyfél megrendelésének értéke az Ajándékkártyán a vásárlás napján rögzített Egyenleg összegével csökken. A tranzakció vásárlásnak minősül, és adóköteles. Egy Tranzakció lebonyolításához a Felhasználó több Ajándékkártyát is felhasználhat.
5. Az Ajándékkártya kizárólag elektronikus környezetben kerül leolvasásra, azaz minden művelet elfogadhatósága és az Egyenleg mértéke kizárólag az ANSWEAR Áruházban kerül ellenőrzésre.
6. Ha a Felhasználó által vásárolt áru értéke meghaladja az Egyenleg összegét, a Tranzakció akkor teljesíthető, ha a Felhasználó kifzeti az Ügyfél által leadott rendelés értéke és az Ajándékkártya Egyenlege közötti különbözetet. A fent említett különbözet kifizetése bármely, az Answear Áruház által elfogadott fizetési móddal rendezhető, beleértve egy másik Ajándékkártyát is.
7. A Felhasználó nem jogosult készpénzben átvenni az Egyenleg összege és a leadott rendelés értéke közötti különbözetet, ha a Tranzakció értéke alacsonyabb, mint az aktuális Egyenleg. Semmilyen körülmények között nem jogosult a fennmaradó Egyenleget készpénzre váltani.
8. Ajándékkártyával történő vásárlás esetén az ANSWEAR Club pontok a megvásárolt termékek értéke alapján kerülnek felszámításra.
9. Az Ajándékkártya felhasználása nem zárja ki a promóciós kódok Felhasználó általi igénybevételét, illetve az ANSWEAR Clubban való részvételét, a külön szabályzatokban meghatározott feltételekkel.
10. Az Ajándékkártya megvásárlása nem jár Answear Club pont felszámolásával. Az Ajándékkártya ára nem fizethető ki egy másik Ajándékkártya Egyenlegével.
11. Az Ajándékkártyákon felhalmozott Egyenlegek összesíthetők, azaz egy rendelés leadásakor több ajándékkártya is felhasználható.
12. Az Ajándékkártya Egyenlegével a Tranzakció részeként vásárolt áruk szállítási költségei is kifizethetők. 
13. A Felhasználó az egyenleget és a lebonyolított Tranzakciók előzményeit az ügyfélfiók megfelelő részében ellenőrizheti.
§ 6
1. Az Ajándékkártya az érvényességi idő lejártáig, illetve az Ügyfél vagy Felhasználó kérésére történő letiltásig használható fel. Az Ajándékkártya letiltásának előfeltétele a Kártyához rendelt kód megadása.
2. Tekintettel arra, hogy az Ajándékkártya bemutatás alapján használható fel, a Kártyakibocsátó nem vállal felelősséget az olyan Ajándékkártya-tulajdonosok Tranzakcióiért, akik azt az Ügyféltől jogosulatlanul szerezték meg.
3. A Kártyakibocsátónak jogában áll megtagadni az Ajándékkártya használatát az alábbi esetekben:
a) az Ajándékkártya lejárati dátumának lejárta,
b) megfelelő pénzeszközök hiánya, tehát az Ajándékkártyán felhasználható Egyenleg túl alacsony értéke a megrendelt áruk árához képest,
c) az Ajándékkártya lebonyolítását akadályozó, a Kártyakibocsátón kívülálló okból felmerülő technikai problémák fellépése. Ebben az esetben a Kártyakibocsátó, amennyire technikailag lehetséges és megszervezhető, megteszi a szükséges lépéseket a fennálló akadályok elhárítása és a Tranzakció mielőbbi végrehajtása érdekében.  
4. Az Ajándékkártya Felhasználó általi beváltása akkor is érvényes Tranzakciónak minősül, ha a Felhasználó a Kártyát jogosulatlanul birtokolja, kivéve, ha a Kártyát a letiltás bejelentése ellenére a Kártyakibocsátó nem zárolta le a jelen Szabályzatban meghatározott határidőn belül.
5. Az Ajándékkártyával vásárolt árut a Felhasználó az ANSWEAR áruházban érvényes feltételeknek megfelelően küldheti vissza. A visszaküldött áru értékének visszatérítése elektronikus formában történik az Ajándékkártyára, új Egyenleg formájában, abban az esetben, ha az áru kifizetése egy adott Tranzakció keretei között csak az Ajándékkártyán található pénzeszközök felhasználásával történt. Az Ajándékkártya visszaküldött Áru értékével való feltöltése nem újítja meg az Ajándékkártya érvényességét, kivéve, ha az áru visszaküldését követően az Ajándékkártya érvényességi ideje lejár - ebben az esetben az Egyenleg formájában visszatérített összeg az Ajándékkártyán való jóváírástól számítva 30 napon keresztül felhasználható.
6. Az egynél több Ajándékkártyával fizetett megrendelések esetén az Egyenleg visszatérítése az alábbi szabályok szerint történik: (I) elsősorban a visszatérítés a legmagasabb címletű Ajándékkártyára történik; (II) ha a felhasznált Ajándékkártyák azonos címletűek, az Egyenleg a Kártyakibocsátó döntése szerint meghatározott sorrendben kerül visszatérítésre. Az Egyenleg egyes Ajándékkártyákra való visszatérítése az adott Ajándékkártyáról a megrendelés teljesítésére felhasznált Pénzeszközök Értékéig történik.
7. A Tranzakcióra vonatkozó Szerződéstől való elállás esetén a Kártya Felhasználóját a vonatkozó jogszabályok és az Answear Áruház szabályzata alapján megillető jogok keretein belül, a részben Ajándékkártyával, részben banki átutalással fizetett Tranzakciók esetén az érték visszatérítése ugyanazon a csatornán keresztül történik, amelyen az áruvásárlás kifizetése történt, elsősorban a visszatérítés a megadott bankszámlaszámra történik.
8. Abban az esetben, ha a Tranzakciótól csak egyes, Egyenlegért cserébe vásárolt áruk vonatkozásában áll el a Szerződéstől, a visszatérítés csak az elállással érintett áruk értékéig történik meg. Ilyen esetben a fenti, 6. pont alkalmazandó.
9. Az Ajándékkártyával fizetett Tranzakciók lebonyolítása során felmerülő problémák esetén a Felhasználó a fentiek bejelentését a Kártyakibocsátó felé telefonon vagy e-mailben az alábbi címen teheti meg: (...).
10. Az elektronikus Ajándékkártyákkal kapcsolatos reklamációkat a Kártyakibocsátó az Ügyfél vagy Felhasználó panaszának benyújtásától számított 14 napon belül bírálja el. A panasz a fenti, 8. pontban megjelölt e-mail címre küldhető.
§ 7
1. A jelen Szabályzatban nem meghatározott kérdésekre a vonatkozó jogszabályok alkalmazandók.
2. Az Ügyfél az Ajándékkártya feltöltése előtt, a Felhasználó pedig a Kártya használata előtt köteles elolvasni a jelen Szabályzatot és betartani az abban foglaltakat.
3. A jelen Szabályzat tartalma az alábbi weboldalon érhető el (...).
A Kárytakibocsátó a jelen Szabályzat rendelkezéseit az alábbi esetekben módosíthatja:
a) törvényi rendelkezések változása vagy jogszabályi értelmezés megváltozása az illetékes hivatalok vagy szervek által kiadott bírósági ítéletek, közigazgatási határozatok, értelmezések, magyarázatok vagy ajánlások következtében, ha az érinti a Szabályzat hatálya alá tartozó kérdéseket;
b) a Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásának módjában bekövetkezett, műszaki és technológiai vagy biztonsági okok miatti változás, a Kártyakibocsátó által nyújtott szolgáltatások minőségének növelése;
c) a Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásának körének vagy módjának megváltoztatása új funkciók vagy szolgáltatások bevezetésével, a meglévő funkciók vagy szolgáltatások módosításával vagy visszavonásával;
d) az Answear Áruház működési módjának megváltoztatása, ha az érinti az Ajándékkártyák vásárlását és használatát;
e) szerkesztői változtatások bevezetésének szükségessége.
5. A Szabályzat módosítása a változást követően megvásárolt Ajándékkártyákra lesz hatással. A Szabályzat módosítása előtt vásárolt Ajándékkártyák használatára a Szabályzat változás előtti rendelkezései vonatkoznak.