A „MEGVAN AZ ANSWEAR” PÁLYÁZAT SZABÁLYZATA

1. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A jelen szabályzat (a továbbiakban: „SZABÁLYZAT”) meghatározza a „MEGVAN AZ ANSWEAR” nevű pályázat (a továbbiakban: „PÁLYÁZAT”) feltételeit és elveit.
2. A pályázat Szervezője a krakkói székhelyű Answear.com S.A., címe: 31-564 Krakkó, Aleja Pokoju 18, mely a Krakkói Kerületi Bíróság XI Gazdasági Osztálya által vezetett KRS cégbírósági nyilvántartásban KRS: 0000816066 szám alatt szerepel, REGON statisztikai számjele: 122515020, NIP adószáma: 6793080390, alaptőke 892.202,75 PLN (a továbbiakban: „SZERVEZŐ”).
3. A pályázat lebonyolítására Magyarország területén kerül sor.
4. A pályázat 2021. 02. 15. 12 órától 2021. 03. 07.  23:59 óráig tart.
5. A Pályázat szervezése Instagramon keresztül történik. A https://megvan.answear.hu/ cím alatti weboldalon (a továbbiakban: „PÁLYÁZATI WEBOLDAL”) tüntethető fel: a Szabályzat, a nyereményekről szóló információ, a Pályázati eredmények, valamint ott jeleníthetők meg a pályázati munkák.
6. A pályázatnak az Instagram nem szervezője, illetve társszervezője, általa nem szponzorált, vagy támogatott, ahogyan egyéb szolgáltató által sem, továbbá a pályázat nem része az Instagram szolgáltatásainak, illetve annak működtetője semmilyen módon nem áll vele kapcsolatban.

2. § RÉSZVÉTEL A PÁLYÁZATBAN

1. A pályázatban kizárólag az a természetes személy vehet részt (továbbiakban „Résztvevő”), aki:
a. legkésőbb a pályázathoz való csatlakozás napján betöltötte a 18. életévet,
b. fogyasztó és a tevékenysége vagy foglalkozása nem köthető a kereskedelmi-, gazdasági-, kézműves- vagy szabadfoglalkozású tevékenységhez,
c. Magyarország területén lakik,

d. saját profillal rendelkezik az Instagramon,

e. megfelel a jelen Szabályzatban meghatározott pályázati feltételeknek,

f. elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat rendelkezéseit, i

2. A Pályázatban nem vehet részt a Szervező dolgozója vagy közreműködője, valamint hozzátartozója, azaz házastársa, szülője, nagyszülője, gyermeke, unokája, testvére.

 

3. § A PÁLYÁZAT SZABÁLYAI

1. A Pályázatban részt vevő Résztvevőnek feladata olyan fénykép vagy rövid videó készítése (a Résztvevő által készített háttérzenével vagy anélkül), amely a „Megvan az Answear” ANSWEAR kampányra utal (a továbbiakban: „PÁLYÁZATI MUNKA”). Pályázati munkának nem kell tartalmaznia a Résztvevő vagy más személy képét.

2. A Pályázatban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő saját Instagram profilján bekapcsolt nyilvános beállítások mellett közzétegye a Pályázati munkáját, megjelölje rajta az Answear.hu Instagram oldalát (@answear_hu), valamint a fénykép- vagy videó leírásban az alábbi hashtag-et alkalmazza: #megvanazanswear.

3. Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázati munkák – ideértve a Szervező által pályázati weboldalon rögzített Résztvevő képét is – a Szervező közösségi médiában, valamint a www.answear.hu és www.answear.com weboldal #WeAreTheAnswear részében jelenjenek meg a Pályázat ideje alatt és annak befejezésétől számított két hónapon belül, majd archiválás céljából.

4. Egy Résztvevő több alkalommal is részt vehet a pályázatban.

5. A fenti 2. bekezdésnek megfelelően publikált és leírt Pályázati munkákat, a Szervező által kinevezett pályázati bizottság értékeli, a Pályázati munka minősége, kreativitása és attraktív volta szempontjából, valamint a pályázati feladat értelmezése szempontjából.
6. A Pályázati munka Instagramon való közzétételével és a fenti 3.§ 2. bekezdése szerinti leírásával a Résztvevő nyilatkozik, hogy:

a. ő a bejelentett Pályázati munkának a szerzője, valamennyi szerzői vagyoni joggal és a szerzői joggal szomszédos joggal rendelkezik a pályázati munkája tekintetében, ezek a jogok semmilyen módon nem korlátozattak és harmadik személyek jogaival nem terheltek,

b. a Pályázati munka nem sérti harmadik személyek semmilyen jogát és ebből kifolyólag semelyik harmadik személy nem lép fel a Szervező ellen amiatt, hogy a Szervező a jelen Szabályzat szerinti módon használta fel a Pályázati munkát,

c. azok a személyek, akiknek képeit rögzítették a Pályázati munkában, hozzájárultak ahhoz, hogy a Résztvevő közzé tegye a fotót/videót és hogy az ő képük a jelen Szabályzatban meghatározott körben felhasználásra kerüljön,

d. arra kötelezi magát, hogy felmenti a Szervezőt a Résztvevő hamis nyilatkozatából eredő bármilyen követelés alól, amelyet harmadik személyek jelentett be amiatt, hogy a Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott körben használta fel a Pályázati munkát, valamint arra, hogy megtéríti az ebből eredő kárt.

7. A Pályázati munka nem tartalmazhat trágár szavakat, durva tartalmakat vagy a jó ízléssel és a hatályos jogszabályokkal ellentéteseket.

8. Pályázati munka Instagramon való közzétételével Résztvevő igazolja, hogy teljesíti azokat a kritériumokat, amelyek feljogosítják őt arra, hogy részt vegye a pályázatban, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Szabályzatban meghatározott szabályok szerint vegyen reszt a Pályázatban.

 

§ 4. NYERTESEK ÉS NYEREMÉNYEK

1. Résztvevők közül a Bizottság egy személyt választ ki, aki főnyereményt kap a www.answear.hu cím alatti answear webáruházban kapható ruházat, lábbeli, tartozékok formájában és legfeljebb 75 000 Forint (azaz hetvenötezer forint) összegben, (a továbbiakban: „Nyeremény”).

2. Nyeremény mellett a Szervező Nyertes számára pénznyereményt is biztosít, mely a fődíj 11,11%-a. Pénznyeremény összege megegyezik a nyereményt terhelő személyi jövedelemadó összegével. Résztvevő ezúton hozzájárul ahhoz, hogy a Nyeremény átvétele előtt a Szervező – mint a Pályázati nyeremény átalány-adófizető természetes személy - a pénznyereményt átvegye és befizesse az illetékes adóhatóság számlájára.

3. A Pályázat Nyertese a Szervező által az Instagram belső levelező rendszerén keresztül küldött üzenetben kap értesítést a nyereményről. A nyertes pályázó köteles a kapott üzenetre küldött válaszát 5 napon belül megküldeni a szervező felé, melyben egyrészt megerősíti, hogy megkapta az információt a nyereményről, másrészt a Szervező email címére továbbítja a nyeremény átvételéhez szükséges információkat, így különösen: a nyertes családi és utónevét, postázási címét, melyre a nyeremény küldhető, illetve természetes személy esetén a Pályázati nyeremény után fizetendő általános személyi jövedelemadó megfizetéséhez szükséges adatokat. A fentiekben meghatározott időn belül a Nyertes köteles megküldeni a Szervezőnek az általa kiválasztott, fenti 1. bekezdés szerinti ruházatról, lábbeliről, tartozékokról szóló információt is. Fenti határidő letelte után a Nyertesnek nem lesz joga módosítani a kiválasztott árucikkeket, még akkor sem, ha a kiválasztott árucikkek értéke kisebb, mint a fenti 1. bekezdésben meghatározott összeg.

4. Amennyiben a Szervező bármilyen oknál fogva nem tud kapcsolatba lépni a Nyertessel, vagy 5 napon belül nem kap választ a kiküldött értesítésre, fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyereményt másik résztvevőnek ítélje oda.
5. A Pályázat nyertese a nyereményről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül nyilatkozatot tehet arról, hogy visszautasítja a nyereményt.
6. A nyeremény készpénzre nem váltható.

7. Az alábbi 8. pont szerinti kikötés mellett, a Nyeremény az általa a fenti 3. bekezdés szerinti üzenetben közölt címre küldhető a Nyertes részére.

8. A Nyeremény akkor adható át a Nyertesnek, ha a Szervező a fenti 3. bekezdés szerinti üzenet átvételétől számított 4 (négy) héten belül megkapja a Nyertes hatályos, magyar-angol nyelvű illetőségigazolását, amelyet bármely Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálati irodájától, kirendeltségtől személyesen vagy postai úton, illetve az arra alkalmas kérelemnyomtatványon vagy azzal azonos adattartalmú kérelemmel tud igényelni. Az illetőségigazolás eredeti példánya az Answear.com S.A., címe: 31-564 Krakkó, Aleja Pokoju 18. címre postázható. Az illetőségigazolás beszkennelt másolata a következő email címre továbbítható: krisztian.sebo@answear.hu

9. Amennyiben a fenti 8. bekezdés szerinti rendelkezések ellenére az illetőségigazolás nem érkezik, a Nyeremény elvész, és azt majd a Szervező által kiválasztott egy másik Nyertes kapja. 

 

5. § SZERZŐI JOGOK

1. A Szervező – díjfizetési kötelezettség nélkül, csupán a megkapott Nyeremény ellenében – megszerzi a Nyertestől a Pályázati munkapéldány díjazott munka szerzői vagyoni jogát, területi és időbeli korlátozás nélkül, a következő felhasználási területen:

a. Pályázati munka vagy annak bizonyos részének rögzítése és sokszorosítása - Pályázati munka előállítása valamennyi rendelkezésre álló technika alkalmazásával, ideértve a nyomtatási, reprográfiai technikát, mágneses rögzítést, digitális technikát.

b. számítógép és egyéb hasonló működésű berendezések memóriájába történő betáplálása,

c. Pályázati munka módosítása, ideértve többek között a Pályázati munka egészének vagy egyes elemeinek javításhoz, átdolgozáshoz és módosításához való jogot, a Pályázati munkának más művekkel való összeállítása,

d. Pályázati munka forgalomba hozatala, kölcsönzése vagy bérbeadása,

e. Pályázati munka vagy bizonyos részének terjesztése tekintetében – Pályázati munka kiállítása, vetítése, lejátszása, valamint közvetítése és továbbsugárzása, továbbá közzététele oly módon, hogy mindenki tudjon hozzáférni az általa kiválasztott helyen és időben, valamennyi elérhető technika alkalmazása mellett, ideértve az Internet hálóban és más számítógépes hálókban történő felhasználását.

f. a reklám és az akció lebonyolításánál használt valamennyi hordozón történő elhelyezése, így különösen: katalógusban, újságban, naplóban.

2. A fentiek szerinti szerzői vagyoni jogok átruházásától függetlenül, a Nyertes meghatalmazza a Szervezőt arra, hogy nevében gyakorolja Pályázati munka személyes szerzői jogait. Fenti meghatalmazás alapján a Szervező különösen jogosult: (i) döntést hozni a Pályázati munka szerzőjének megjelölési módjáról, amennyiben a szerző hozzájárul a mű szerzőjeként való feltüntetéséhez (ii) felügyelni a Munka felhasználási módját.

3. A Nyertes engedélyét adja, hogy a Szervező gyakorolja a Pályázati munka származékos szerzői jogait, továbbá hogy kizárólag a Szervező adja engedélyét a harmadik személyeknek a Pályázati munka származékos szerzői jogainak gyakorlásához.

4. A Szervező és a Nyertes egy írásban foglalt szerződésben igazolják, hogy a Pályázati munka szerzői vagyoni jogainak átszállása Nyeremény ellenében történik. A szerződés különösen az alábbiakat tartalmaz: felhasználási területet, meghatalmazást a Pályázati munka származékos szerzői jogainak gyakorlásához, valamint a Pályázati munka személyes szerzői jogainak gyakorlásához.

 

            5. Nyertes tudomásul veszi, hogy a Szervező felhasználhatja a Nyertes Pályázati munkája egészét vagy bizonyos részét, különösen fotó- és/vagy filmanyag készítéséhez, amely összefoglalja a Szervező „Megvan az Answear” marketing kampányt. A fenti anyag végleges jellegét a Szervező határozza meg. A pályázat meghirdetésre kerül Lengyelországban, Ukrajnában, Bulgáriában, Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban és Romániában.

 


§ 6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1. A Pályázat Szabályzata a pályázat weboldalán érhető el, a Szabályzathoz tartozó link az Instagramon is feltüntetésre kerül.

2. A Szervező a jelen szabályzat módosítására vonatkozó jogot fenntartja. A módosított Szabályzat a pályázat weboldalán való közzétételtől lép életbe. A Szabályzat módosítása nem korlátozhatja a Résztvevők által már megszerzett jogokat.

3. A Résztvevő reklamációval élhet a Pályázat lebonyolítási módjára vonatkozóan. A reklamációkról a Szervező a reklamáció beérkezésétől számított 14 napos határidőn belül dönt.

4. A Pályázat lebonyolítására, annak szabályaira vonatkozó reklamáció vagy panasz benyújtása céljából, illetve minden más, a Pályázatra vonatkozó ügyben, a Szervező e-mailben értesíthető az alábbi e-mail címen: krisztian.sebo@answear.hu. A reklamációnak tartalmaznia kell a Résztvevő családi és utónevét, címét, illetve a reklamáció okát és a Szervező viselkedéséről szóló információkat. A reklamáció a Szervező székhelyére is küldhető.

5. A Szervező felmenti az Instagramot és működtetőjét a résztvevők Pályázattal kapcsolatban felmerülő követeléseire vonatkozó mindennemű felelősség alól. Minden kérdést, megjegyzést, reklamációt, illetve minden, a Pályázattal kapcsolatos követelést a Résztvevőnek közvetlenül a Szervező részére kell küldenie, semmilyen esetben sem az Instagram vagy a működtetője részére.

6. A Pályázatról szóló mindennemű információ, mely promóciós és reklámanyagokban található, kizárólag kiegészítő jellegű, a Résztvevők és a Szervező jogait a jelen Szabályzat határozza meg.

7. A jelen tartalmú Szabályzat 2021.02.15. napjától érvényes.

 

 

GDPR- klauzula

A „Megvan az Answear” pályázatban (a továbbiakban: „Pályázat”) Résztvevők személyes adatainak a kezelője a krakkói székhelyű Answear.com S.A., címe: 31-564 Krakkó, Aleja Pokoju 18, mely a Krakkói Kerületi Bíróság XI Gazdasági Osztálya által vezetett KRS cégbírósági nyilvántartásban KRS: 0000816066 szám alatt szerepel, REGON statisztikai számjele: 122515020, NIP adószáma: 6793080390 („Kezelő”). Kapcsolat a kezelővel: dpo@answear.com vagy hagyományos postával, az alábbi címre küldött levél útján: Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków. A Pályázatban Résztvevők személyes adatainak a kezelése a Pályázat lebonyolítása, a nyertes Pályázati Munkák kiválasztása és a Pályázat Kezelő általi elszámolása érdekében történik. A személyes adatok kezelésének alapja a Kezelő jogos érdeke, amely a pályázat szabályzat szerinti lebonyolításából, a követelés érvényesítéséből vagy a követelés elleni védelemből valamint a Kezelő – Pályázat elszámolásával kapcsolatos - jogi kötelezettségeinek teljesítéséből áll. Az adatok megadása nem kötelező, azonban adatszolgáltatás elmulasztása nem ad lehetőséget arra, hogy részt vegyenek a Pályázatban. A Résztvevőknek joguk van: hozzáférni az adatokhoz és helyesbítésüket kérni, korlátozni az adatkezelést, kérni az adatok törlését, kifogásolni az adatkezelést, valamint kérni a róluk kezelt adatok részükre bocsátását is. Az adatok a Pályázat megvalósítása során valamint a Pályázat lebonyolítása miatti Résztvevő és Kezelő viszontkereseteinek elévülési ideje alatt kezelhetők. Amennyiben a Résztvevő úgy ítéli meg, hogy az adatai kezelése jogellenesen történik, joga van panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulni.