A „Lifespiration starts here: Winterspiration” pályázat szabályzata

1.§ Általános rendelkezések
1.    A jelen szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) meghatározza a „Lifespiration starts here: Winterspiration” nevű pályázat (a továbbiakban: „Pályázat”) feltételeit és elveit.
2.    A Pályázat szervezője a krakkói székhelyű Answear.com S.A., címe: 31-564 Krakkó, Aleja Pokoju 18, mely a Krakkói Kerületi Bíróság XI Gazdasági Osztálya által vezetett KRS cégbírósági nyilvántartásban KRS: 0000816066 szám alatt szerepel, REGON statisztikai számjele: 122515020, NIP adószáma: 6793080390, teljes mértékben befizetett alaptőke nagysága 892.202,75 PLN (a továbbiakban: „Szervező”). 
3.    A pályázat lebonyolítására Magyarország területén kerül sor. 
4.    Jelentkezni a pályázatra 2022.1.13.10:00 órától 2022.2.15. 23:59 óráig terjedő időszakban lehet. 
5.    A pályázat szervezése Instagramon keresztül történik. A https://lifespirationstartshere.answear.hu/ cím alatti weboldalon („Pályázati weboldal”) megtalálható: a Szabályzat, a nyereményekről szóló információ, a Pályázati eredmények, valamint ott jeleníthetők meg a Pályázati munkák.
6.    A pályázatnak az Instagram nem szervezője, illetve társszervezője, általa nem szponzorált vagy támogatott, ahogyan a működtetője által sem, továbbá a pályázat nem része az Instagram szolgáltatásainak, illetve annak működtetője semmilyen módon nem áll vele kapcsolatban.

2.§ Részvétel a pályázatban
1.    A pályázatban kizárólag az a természetes személy vehet részt (a továbbiakban „Résztvevő”), aki:
a.    legkésőbb a Pályázatra való jelentkezés napján betöltötte a 18. életévet, 
b.    fogyasztó, és tevékenysége nem köthető a kereskedelmi-, gazdasági-, kézműves- vagy szabadfoglalkozású tevékenységhez,
c.    Magyarország területén lakik,
d.    saját profillal rendelkezik az Instagramon,
e.    megfelel a jelen Szabályzatban meghatározott pályázati feltételeknek.
f.    elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat rendelkezéseit
2.    A pályázatban nem vehet részt a Szervező a Szervező és/vagy a Szervező megbízottjai, dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

3. § A Pályázat szabályai
1.    A Pályázat: ’Winterspiration’ szlogen alatt (a továbbiakban: „Szlogen”) zajlik.
2.    A Pályázatban részt vevő Résztvevőnek feladata a Szlogent értelmező fotó vagy videó készítése (a továbbiakban: „Pályázati munka”).
3.    A Pályázatban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő saját Instagram profilján bekapcsolt nyilvános beállítások mellett közzétegye a Pályázati munkáját, valamint a fotó vagy videóleírásban az alábbi hashtag alkalmazza: #winterspirationhu valamint taggelje, megjelölje az @answear_hu Instagram oldalát a képen, videón. A pályaműveket az Instagramon kell közzétenni a pályázatra való jelentkezés elfogadásának időszakában, azaz 2022. január 13. 10:00-tól 2022. február 15. 23:59-ig. Azok a fotók/videók, amik ezen dátumok előtt vagy után kerülnek feltöltésre, nem vesznek részt a versenyben, akkor sem, ha Résztvevő használta a hashtaget illetve megjelölte az Answear.hu Instagram oldalát a fotón vagy videón.

4.    A Pályázati munka Instagramon történő közzétételekor és a fenti 3. bekezdés szerinti fotóleírással Résztvevő nem kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Szervezőnek az általa bejelentett Pályázati munkához, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Pályázat ideje alatt és annak befejezésétől számított hat hónapon belül, területi korlátozás nélkül az alábbi felhasználási területeken jelenítse meg a Pályázati munkában rögzített Résztvevő vagy harmadik személy(eke)t ábrázoló képét:
a.    Pályázati munka rögzítése és sokszorosítása tekintetében – Pályázati munka másolatainak digitális technikával előállítása, számítógép és hasonló berendezések memóriájába történő bevitele;
b.    Pályázati munka terjesztése tekintetében – Pályázati munkának nyilvános megjelenése oly módon, hogy mindenki az általa kiválasztott helyen és időben férhessen hozzá, 
c.    Pályázati munka terjesztése az Internetes hálózaton, így különösen a www.answear.com / hu / bg /ro / ua / sk / cz / gr / hr / cy domén alatt üzemeltetett Answear webáruház weboldalain és közösségi médiáiban (Facebook, Instagram, Linkedin) valamint a https://lifespirationstartshere.answear.hu/ com / bg /ro / ua / sk / cz / gr / hr / cy pályázati weboldalakon.
5.    A Résztvevő több alkalommal is részt vehet a Pályázatban. 
6.    A 3. bekezdésnek megfelelően publikált és leírt Pályázati munkákat a Szervező által kinevezett pályázati bizottság (a továbbiakban: „Bizottság”) értékeli a Pályázati munka minősége, kreativitása és attraktív volta, valamint a Szlogen értelmezése szempontjából. 
7.    A nyereményeket a Bizottság ítéli oda. A Bizottság kizárólag a Pályázati időszak alatt bejelentett Pályázati munkákat veszi figyelembe.
8.    A Pályázati munka Instagramon való közzétételével és a fenti 3. bekezdése szerinti leírásával a Résztvevő nyilatkozik, hogy:
a)    ő a bejelentett Pályázati munkának a szerzője, valamennyi szerzői vagyoni joggal és a szerzői joggal szomszédos joggal rendelkezik a pályázati munka tekintetében, és ezek a jogok semmilyen módon nem korlátozottak és harmadik személyek jogaival nem terheltek, 
b)    Pályázati munka nem sérti harmadik személyek semmilyen jogát és ebből kifolyólag semelyik harmadik személy nem lép fel a Szervező ellen amiatt, hogy a Szervező a jelen Szabályzat szerinti módon használta fel a Pályázati munkát,
c)    azok a személyek, akiknek képeit rögzítették a Pályázati munkában, hozzájárultak ahhoz, hogy a Résztvevő közzé tegye a képeit, és hogy az ő képük a jelen Szabályzatban meghatározott körben felhasználásra kerüljön, 
d)    arra kötelezi magát, hogy felmenti a Szervezőt a Résztvevő hamis nyilatkozatából eredő bármilyen követelés alól, amelyet harmadik személyek jelentettek be amiatt, hogy a Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott körben használta fel a Pályázati munkát, valamint a Pályázati munkákban bemutatott személyek képeit, továbbá arra, hogy megtéríti az ebből eredő kárt. 
9.    Pályázati munka nem tartalmazhat trágár szavakat, durva tartalmakat vagy a jó ízléssel és a hatályos jogszabályokkal ellentéteseket.
10.    Pályázati munka Instagramon történő közzétételével a Résztvevő igazolja, hogy teljesíti azokat a kritériumokat, amelyek feljogosítják őt arra, hogy részt vegye a pályázatban, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Szabályzatban meghatározott szabályok szerint vegyen részt a Pályázatban. 
 
4.§ Nyertesek és nyeremények
1.    Az eredményhirdetés a Pályázat lezárásától számított 14 napon belül jelenik meg a Pályázat weboldalán.
2.    A Pályázatban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra: 
•    1 főnyeremény: 200 000 forint készpénz (vagyis kettőszázezer forint készpénz)
•    5 vigasznyeremény: 5X20 000 forint készpénz.
3.    Minden személy, aki a Pályázatban fő- vagy vigasznyereményt kap, a továbbiakban Nyertesnek nevezhető.
4.    Nyeremény mellett, a Szervező minden Nyertes számára pénznyereményt is biztosít, mely a fődíj 11,11%-a. Pénznyeremény összege megegyezik a nyereményt terhelő személyi jövedelemadó összegével. Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a pénznyeremény átvétele előtt a Szervező – mint a Pályázati nyeremény átalány-adófizető természetes személy – a pénznyereményt átvegye és befizesse az illetékes Lengyelországi Adóhivatal számlájára.
5.    Fenti, azaz a Pályázatban kapott nyeremény címén jövedelemadó elszámolása tekintetében hozott rendelkezésektől függetlenül, Pályázat azon Nyertesei, akik Lengyelországban nem rendelkeznek adóilletékességgel, önállóan kötelesek ellenőrizni és teljesíteni a Pályázat megnyeréséből eredő adókötelezettségeit az illetőségigazolásuknak megfelelő országban. 
6.    Nyertes pályázók a Szervező által az Instagram belső levelező rendszerén keresztül küldött üzenetben kapnak értesítést a nyereményről. Nyertes pályázó köteles a kapott üzenetre küldött válaszát 5 napon belül megküldeni a Szervező részére, melyben egyrészt megerősíti, hogy megkapta az információt a nyereményről, másrészt a Szervező e-mail címére továbbítja a nyeremény átvételéhez szükséges információkat, így különösen: a nyertes családi és utónevét, postázási címét, bankszámlaszámát, amelyre küldhető a nyeremény, illetve a Pályázati nyeremény után átalányként fizetendő jövedelemadó elszámolásához szükséges adatokat (családi és utóneve, születési helye, ideje, lakcíme, adóazonosító jele, személy igazolására alkalmas dokumentum típusa (személyazonosító igazolvány vagy útlevél) és a kiállító ország megnevezése).
7.    Amennyiben a Szervező bármilyen oknál fogva nem tud kapcsolatba lépni a Nyertes Pályázóval vagy 5 napon belül nem kap választ a nyereményről szóló értesítésre, fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyereményt egy másik Résztvevőnek ítélje oda. 
8.    Nyertes pályázó a nyereményről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül nyilatkozatot tehet arról, hogy visszautasítja a nyereményt. 
9.    A Pályázati Nyeremények közül a főnyeremény és vígaszdíjak nem válthatóak egyéb természetbeni nyereményre. 
10.    Pályázati főnyeremény és vígaszdíjak tehát a pénznyeremények a Nyertes részére banki atutalással történik az általuk a fenti 6. bekezdés szerinti üzenetben közölt bankszámlaszámra.

5.§ Szerzői jog
1.    A Szervező – díjfizetési kötelezettség nélkül, csupán a megkapott nyeremény ellenében – nem kizárólagos felhasználási engedélyt kap a Nyertestől a díjázott Pályázati munka tekintetében, valamint hozzájárul a Nyertes és/vagy a Pályázati munkában bemutatott harmadik személyek képének terjesztéséhez 5 éves időszakban, Lengyelország és a világ más országai területén, a következő felhasználási területen:
a)    Pályázati munka vagy annak bizonyos részének rögzítése és sokszorosítása Pályázati munka előállítása valamennyi rendelkezésre álló technika alkalmazásával, ideértve a nyomtatási, reprográfiai technikát, mágneses rögzítést, digitális technikát, 
b)    Pályázati munkának termékeken való elhelyezése, ideértve a ruhákat, lábbelit, a Szervező megbízásából legyártott tartozékokat, valamint azoknak a termékeknek forgalomba hozatala, amelyeken a Pályázati munka rögzítésre került;
c)    Pályázati munkának számítógép és egyéb hasonló működésű berendezések memóriájába történő betáplálása,
d)    Pályázati munka módosítása, ideértve többek között a Pályázati munka egészének vagy egyes elemeinek javításához, átdolgozásához és módosításához való jogot, a Pályázati munkának más művekkel való összeállítása,
e)    Pályázati munka, valamint azon termékek forgalomba hozatala, kölcsönzése vagy bérbeadása, amelyeken a Pályázati munka rögzítésre került,
f)    Pályázati munka vagy bizonyos részének terjesztése tekintetében – Pályázati munka és azon termékek, amelyeken rögzítésre került a Pályázati munka – kiállítása, vetítése, nyilvános közzététele oly módon, hogy mindenki tudjon hozzáférni a maga választása szerinti helyen és időben, valamennyi elérhető technika alkalmazása mellett, ideértve az Internet hálóban és más számítógépes hálókban történő felhasználását, 
g)    a reklám és az akció lebonyolításánál használt valamennyi hordozón történő elhelyezése, így különösen: katalógusban, újságban, naplóban,
2.    A fenti felhasználástól függetlenül, a Nyertes meghatalmazza a Szervezőt arra, hogy nevében gyakorolja a Pályázati munkához fűződő személyes szerzői jogait. Fenti meghatalmazás alapján a Szervező különösen jogosult: (i) döntést hozni a Pályázati munka szerzőjének megjelölési módjáról, amennyiben a szerző hozzájárul a mű szerzőjeként való feltüntetéséhez (ii) felügyelni a Munka felhasználási módját.
3.    A Nyertes engedélyét adja, hogy a Szervező gyakorolja a Pályázati munka származékos szerzői jogait továbbá, hogy a Szervező engedélyét adhatja harmadik személyeknek a Pályázati munka származékos szerzői jogainak gyakorlásához. 
4.    Szervező kérésére a Szervező és a Nyertes egy írásban foglalt szerződésben igazolják a Pályázati munkához való nem kizárólagos jog fennállását, a képterjesztéshez való jogot, valamint a fenti 2. és 3. bekezdés szerint meghatalmazások meglétét. A szerződés különösen az alábbiakat tartalmaz: a felhasználási területet, amelyre megadható a felhasználási engedély, hozzájárulást a Pályázati munkában bemutatott személyek képeinek terjesztéséhez, meghatalmazást a Pályázati munka származékos szerzői jogainak gyakorlásához, valamint a Pályázati munka személyes szerzői jogainak gyakorlásához. 

6.§ Záró rendelkezések
1.    A Pályázat Szabályzata a pályázat Weboldalán érhető el. 
2.    A Szervező fenntartja magának a jelen Szabályzat módosítási jogát. A módosított Szabályzat a pályázat Weboldalán való közzétételtől lép életbe. A Szabályzat módosítása nem korlátozhatja a Résztvevők által már megszerzett jogokat.
3.    A Résztvevő reklamációval élhet a Pályázat lebonyolítási módjára vonatkozóan. A reklamációkról a Szervező a reklamáció beérkezésétől számított 14 napos határidőn belül dönt.
4.    A Pályázat lebonyolítására, annak szabályzataira vonatkozó reklamáció vagy panasz benyújtása céljából, illetve minden más, a Pályázatra vonatkozó ügyben a Szervező e-mailben értesíthető az alábbi cím alatt: krisztian.sebo@answear.hu. A reklamációnak tartalmaznia kell a Résztvevő családi és utónevét, címét, illetve a reklamáció okát és a Szervező meghatározott magatartásáról szóló információt. A reklamáció a Szervező székhelyére is küldhető. 
5.    A Szervező felmenti az Instagramot és a működtetőjét bármilyen felelősség alól, így különösen a Résztvevők Pályázattal kapcsolatban felmerülő követeléseire vonatkozó mindennemű felelősség alól. Minden kérdést, megjegyzést, panaszt és reklamációt, valamint minden a Pályázattal kapcsolatos követelést a Résztvevőnek közvetlenül a Szervező részére kell küldenie, semmilyen esetben sem az Instagram vagy a működtetője részére.
6.    A Pályázatról szóló mindennemű információ, mely promóciós és reklámanyagokban található, kizárólag kiegészítő jellegű, a Résztvevők és a Szervező jogait a jelen Szabályzat határozza meg.
A „Lifespiration starts here: Winterspiration” PÁLYÁZAT RÉSZTVEVŐI
SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL SZÓLÓ INFORMÁCIÓ 
A “Lifespiration starts here: Winterspiration” pályázat (továbbiakban: pályázat) résztvevői személyes adatainak kezelője a krakkói székhelyű Answear.com S.A., címe: Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakkó (KRS: 0000816066) (a továbbiakban: „Társaság” vagy „Kezelő”). 
Kezelő elérhetősége: iod@answear.com vagy Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakkó.
A Pályázat résztvevőinek személyes adatait a Pályázat lebonyolítása céljából dolgozzuk fel, a Nyertesek kiválasztása, és a Nyertesek részére történő nyeremények átadása, valamint az odaítélt nyereményekkel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítése céljából. A személyes adatok feldolgozásának az alapja: a kezelő indokolt érdeke, melynek a lényege a pályázat lebonyolítása, nyertesek kiválasztása, követelések gyakorlása vagy védelem a követelések ellen, valamint a Kezelőt terhelő jogi kötelezettségek gyakorlása a nyeremények odaítélésével kapcsolatos adókötelezettségek tekintetében.
Az adatok megadása nem kötelező, azok megtagadásával azonban a pályázó kizárja magát a pályázatból. 
A résztvevők jogosultak az adataikhoz való hozzáférésre és frissítésére, továbbá arra, hogy adataik feldolgozását korlátozzák, illetve követeljék adataik törlését és tiltakozzanak az adataik feldolgozása ellen.
Az adatokat megtartjuk a Pályázat időszaka alatt, illetve jogi-, ezen belül adókötelezettségek teljesítése céljából, de nem tovább mint a Kezelőt terhelő és kezelő általi kötelezettségek teljesítésének napjától számított 5 éven keresztül. 
Amennyiben a Résztvevő úgy gondolja, hogy az adatait jogsértő módon dolgozzák fel, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.