Valentin-napi Facebook játék

valentin-napi-nyeremenyjatekKészüljünk együtt a szerelem ünnepére, hiszen nekünk szenvedélyünk a divat! Kattints a Facebook oldalunkra és adj esélyt Fortunának, hogy Rád mosolyogjon a Szerelmesek Napján! Egy szexis Etam body vár gazdára! Csábításra fel!

 

Most egy csapásra lepheted meg magadat és kedvesedet is szexisebbnél szexisebb fehérneműink egyikével. Az érzéki Etam body-k közül egy a tiéd lehet (S, M vagy L méret), ha részt veszel Facebook játékunkon és megosztod velünk, mi az, ami biztosan nem hiányozhat szerinted egy Valentin-napi randiról! Február 14-én 12:00-ig várjuk a válaszokat, sorsolás 13:00-kor! Eredményhirdetés itt blogbejegyzésben!

 

A “VALENTIN-NAPI NYEREMÉNYJÁTÉK” FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

A Játék időtartama: 2018. februárr 7-14. 12:00. Ez a dokumentum a WearCo Sp. Z o o. által indított „VALENTIN-NAPI NYEREMÉNYJÁTÉK” Játékról (a továbbiakban „Játék”) szolgál információkkal, és a résztvevők egy bizonyos kategóriájának szól (a megnevezettek), valamint tartalmazza azokat a szabályokat, melyeket be kell tartani a Játék alatt:

  1. A SZERVEZŐ

1.1 A Játék szervezője a WearCo Sp. Z o o., amelynek székhelye: ul .Na Zjeździe 11, Krakkó, 30-527; Cg. 0000414701; adószám: 6793080390, e-mail cím: bolt@answear.hu (a továbbiakban “a Szervező”).

1.2 A Játék az alábbi Felhasználási feltételekkel kerül megrendezésre (a továbbiakban “Felhasználási feltételek”), melyek kötelező érvényűek az összes résztvevőre nézve. A Szervező fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa ezt a dokumentumot a Játék alatt, a résztvevők előzetes értesítése nélkül, akár visszamenőleges hatállyal. A Játékban való részvételével a Résztvevő elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.

1.3 Annak érdekében, hogy nyilvánosan elérhető legyen, a Felhasználási feltételek megtekinthetőek az answear.hu oldalán.

1.4 A Facebook semmilyen módon nem járul hozzá, nem támogatja, nem szponzorálja és nem vesz részt a Játék szervezésében.

  1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA ÉS HELYSZÍNE

2.1 A Játék https://www.facebook.com/answearhu online felületén elérhető, 2018. február 7-14-én 12:00-ig. A Játékkal kapcsolatos további információkat a Szervező hivatalos honlapja, a www.answear.hu, valamint annak blog szekciója tartalmazhat. A Szervező ezen felületeken keresztül ad a Játékkal kapcsolatos tájékoztatást, és hivatalos közlést.

  1. A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

3.1 Csak azok a magánszemélyek vehetnek részt a Játékban, akik 2018. február 7-ig betöltötték a 18. életévüket, és akiknek lakóhelyük vagy tartózkodási helyük Magyarország. A Játék azoknak szól, akik annak kezdetekor betöltötték 18. életévüket. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont); (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont).

3.2 Ha valamelyik Nyertes bármilyen előre nem látható okból, helyzetéből adódóan nem képes átvenni nyereményét (kivétel az az eset, ha a Játék kezdetekor még nem töltötte be 18. életévét), abban az esetben a Nyertes képviselője aláírhatja a nevében a kézbesítési bizonylatot, és azt a nyilatkozatot, amely felmenti a Szervezőt minden, a nyereménnyel kapcsolatos felelősség alól, mely annak sérülésére vagy természetére vonatkozik.

3.3 A nyeremény átadása nyilvános módon is történhet. A Játék résztvevői beleegyeznek abba, hogy a Nyertes nevét, és a Szervező által a Játék során róluk készült fényképeket, írásos anyagokat, hang- és videófelvételeket a Szervező, az ANSWEAR márkajogosult nyilvánosan felhasználhatja marketing célokra, olyan módon, ami a Nyertes személyiségi jogait nem sérti. A Nyertes elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem képezhet olyan igényt, amely a Szervezőt, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.

  1. A JÁTÉK MENETE

4.1 A Játékban történő részvételhez a résztvevőknek a következőket kell tenniük: a) kövessék a https://www.facebook.com/answearhu/ oldalát, b) írjanak egy hozzászólást a https://www.facebook.com/answearhu/ oldalon közzétett NYEREMÉNYJÁTÉK poszthoz, amelyben megírják, szerintük mi nem hiányozhat egy randiról Valentin-napon, a Játék 2.1 pontjában jelzett időszakában, a NYEREMÉNYJÁTÉK posztban közölt utasításnak megfelelően.

  1. A JÁTÉK NYEREMÉNYE

5.1 A Szervező által felajánlott nyeremények (a továbbiakban „Nyeremény” vagy „Nyeremények”) az alábbiak:

1 db Etam Ricochet body (fekete színű, S, M, L méretben áll rendelkezésre)

A fenti Nyereményt 1 Nyertes kaphatja meg. Összesen egy terméket sorsolunk ki egy nyertes számára (a Nyertes nemétől függetlenül). A Nyereményt ábrázoló képek minden esetben illusztrációk – a Nyeremény egyes jellemzői, részei, színei eltérhetnek a képen láthatótól.

Amennyiben a termékek bármelyikével kapcsolatban készlethiány lépne fel, a Szervező jogosult annak megfelelő anyagi értékű és funkciójú más terméket megjelölni.

A Nyereményben szereplő termékekre, azok visszavételére, cseréjére az ANSWEAR.HU általános Felhasználási Feltételei vonatkoznak, azonban termékvisszavétel esetén a termék készpénzre nem váltható és csak ugyanolyan termékre cserélhető a termék minőségi kifogás esetén, amennyiben a készlet biztosított.

5.2 A Nyeremény sorsolására 2018. február 14-én kerül sor. A Nyertes a sorsolástól számított 3 napon belül értesülhet az answear.hu blogján, valamint az eredményhirdetés megosztásában a Facebookon. A nyeremény a sorsolástól számított 15 napon belül kerül elküldésre, kivéve, ha a Nyertes értesítése sikertelen, vagy a Nyertes a Játékból kizárásra került a sorsolást követően.

5.3 A Szervező az eredményhirdetéstől számított 3 napon belül várja a Nyertes jelentkezését a Nyeremény átadásával kapcsolatos adategyeztetéshez a Facebookon, üzenetben (nem hozzászólásban). A Nyertesnek a Nyeremény nyilvános formában történt kihirdetésétől számított 3 napon belül jelentkeznie kell a Nyereményért az 5.3 pontban ismertetett módon. Ha a Szervező a Nyertest ezen időszak alatt nem tudja értesíteni, elérhetőség hiánya, vagy a Nyertes által megadott pontatlan információk miatt, úgy a Nyertes legkésőbb 2018. február 20-ig jelentkezhet a Nyereményért a Szervezőnél a bolt@answear.hu e-mail címre küldött értesítés útján.

5.4 Miután a Nyertes számára a nyeremény elküldésre kerül, a Szervező további költségeket nem vállal.

5.5 Ha a Szervező visszaélést fedez fel, joga van kizárni a Játékból a visszaélést elkövető résztvevőt. Ha a visszaélés a nyeremény sorsolása után kerül felfedezésre, de annak elküldése előtt, a Szervezőnek jogában áll megtagadni a Nyeremény elküldését.

5.6 A Nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.

  1. SORSOLÁS

6.1 A Résztvevő elfogadja, hogy a Szervező a Játék lezárultával egy nyertest sorsol véletlen szám generálásával, egy zárt számítógépes rendszer (www.random.org) segítségével, mely védett külső beavatkozásoktól. A Résztvevő a Játékban való részvételével elfogadja, hogy a sorsolással kapcsolatban kizárólag a Szervező által használt zárt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó. A sorsolás 2018. február 14-én 13:00-kor történik.

6.2 A Nyertes kihirdetése után – ami az answear.hu blogbejegyzésében és a NYEREMÉNYJÁTÉK Facebook posztnál is megtörténik nyilvános hozzászólás formájában – a Nyertesnek 2018. február 20-ig kell jelentkeznie privát üzenetben, az 5.3 pontban ismertetett módon. Ha ez idő alatt a Nyertes nem jelentkezik, akkor a Szervező pótnyertest sorsol ugyanezzel a módszerrel. A Pótnyertes átveheti az eredetileg kisorsolt Nyertes helyét megadott sorrend szerint abban az esetben, ha az eredetileg kisorsolt Nyertes valamilyen okból nyereményét nem kaphatja meg.

  1. VITÁS KÉRDÉSEK

7.1 A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Felhasználási Feltételek szerint történik. Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7.2 Ha a Résztvevő a jelen Felhasználási Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

7.3 A Szervező és a résztvevők közötti minden vitás kérdést békés úton kell megoldani, amennyiben ez nem lehetséges, akkor a Felek kikötik a Szervező székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

  1. FELELŐSSÉG

8.1 A Szervező fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse.

8.2 A Résztvevő elismeri, hogy a Szervező nem felel a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által esetlegesen elszenvedett, a Játékban való részvétel során, vagy a Játékkal kapcsolatosan esetlegesen felmerült költségek és károk tekintetében.

8.3 Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

  1. ADATBIZTONSÁG

9.1 Az adatokat a titoktartási és biztonságos adatfeldolgozási törvények védik. Az Adatkezelést a Szervező végzi.

9.2 A Szervező jelen Játékkal kapcsolatos adatkezelését is az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően végzi. Mint adatkezelő, a Szervező kijelenti, hogy a Játékban résztvevők, valamint a nyertesek személyes adatainak bizalmasságát fenntartja, ezen adatokat a jelen Felhasználási feltételeknek, valamint a Szervező megfelelően használja fel.

9.3 A Játékban résztvevők személyes adataira vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak.

9.4 A Résztvevő a Játékban való részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket és a Szervező Általános szerződési feltételeit, valamint Adatvédelmi feltételeit, melyek megtekinthetők az answear.hu weboldalon.

9.5 A Játék folyamatának minden lépését beleértve (adatgyűjtés, az nyertes értesítése, az ajándék kézbesítése), a nyertes kifejezi a részvételbe való egyértelmű beleegyezését a Játékhoz való csatlakozással. További feldolgozás során az adatok anonim adatokká lesznek változtatva, és statisztikai célokra eltárolásra kerülhetnek. Ezen adatok törlését az Adattulajdonos bármikor kérheti a bolt@answear.hu e-mail címen.

WearCo Sp. Z o o.

2018.02.07.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+